ביטוח אחריות נושאי משרה


<<חזרה להתמחות בסוגי ביטוח

למשרד התמחות מיוחדת וידע מקצועי מעמיק בביטוח אחריות נושאי משרה. ביטוח זה חשוב וחיוני עבור מקבלי החלטות וחברי דירקטוריון בתאגידים וגופים נוספים (עמותות, רשויות ציבוריות ועוד).  

ביטוח נושא משרה מכסה את אחריות המבוטחים בגין תביעות המוגשות נגדם באופן אישי, וכן בגין מעשים שנעשו שלא כדין ואשר בוצעו במסגרת תפקידם בתאגיד/ארגון וגרמו נזק כספי לתובעים פוטנציאליים. הפוליסה מכסה בין היתר הוצאות משפט (כספים) שמוציא נושא המשרה לצורך הגנה מפני הליכי החקירה/תביעה המתבצעים כנגדו.